Meer dan 20.000 artikelen

 Geweldige prijzen

  Ondersteuning na verkoop

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een 'consument' is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit die in overweldigende mate niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteiten.)

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit recht te herroepen contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen.
De herroepingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf de dag 


waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten in bezit heeft genomen, mits u een of meer producten heeft besteld in het kader van een standaard bestelling en dit/deze product(en) wordt/worden uniform geleverd;

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product in bezit heeft genomen, mits u in het kader van een standaardbestelling meerdere producten heeft besteld en deze producten afzonderlijk worden geleverd;

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of de laatste eenheid in bezit heeft genomen, voor zover u een product had besteld dat in meerdere deelleveringen of eenheden wordt geleverd;
 
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Artis GmbH, Quettinger Str. 196, 51381 Leverkusen, telefoonnummer: +49214-23078021, e-mailadres: marussia@artis-diy.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief of een e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dit is echter niet verplicht.
 
Om de herroepingstermijn te vrijwaren, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de intrekking

Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een andere wijze van levering hebt gekozen dan de meest redelijke standaardlevering). door ons aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving over de herroeping van dit contract van u hebben ontvangen. Wij gebruiken voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u oorspronkelijk heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling betaalt u geen kosten.


Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat de producten aan ons zijn geretourneerd of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de producten naar ons heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de producten aan ons of aan Artis GmbH, Quettinger Str. 196, 51381 Leverkusen, Duitsland onmiddellijk en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract De deadline blijft behouden als u de producten verzendt voordat de deadline van 14 dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten voor het terugzenden van de producten.

U moet eventuele waardevermindering van de producten alleen betalen als deze waardevermindering kan worden toegeschreven aan handelingen met u die niet nodig waren om de staat, kenmerken en functionaliteit van de producten te controleren.

Criteria voor uitsluiting of verval

Het herroepingsrecht is niet beschikbaar voor contracten
  • voor de levering van producten, die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument van belang is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de consument;
  • voor levering van producten, die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel overschreden zou worden;
  • voor levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, die echter op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt, waarop de ondernemer heeft geen invloed;
  • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.
Bij contracten vervalt het herroepingsrecht voortijdig
  • voor de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending als de verzegeling na de levering is verwijderd;
  • voor de levering van producten als deze na de levering door hun staat onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen;
  • voor levering van geluids- of video-opname of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na de levering is verwijderd.

 
Specimen - herroepingsformulier
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug.)
- Aan Artis GmbH, Quettinger Str. 196, 51381 Leverkusen, e-mailadres: marussia@artis-diy.de :
- Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract met betrekking tot de aankoop van de volgende producten (*)/
  de levering van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)
- Datum
(*) Streep de verkeerde optie door.