Meer dan 20.000 artikelen

 Geweldige prijzen

  Ondersteuning na verkoop

Algemene voorwaarden

Algemene algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als leverancier (Artis GmbH) sluit via de website marussia.shop. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen, indien nodig, van uw eigen voorwaarden uitgesloten.

(2)  Een 'consument' in de zin van het volgende reglement is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat die in overwegende mate niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. De term 'zakenman' verwijst naar elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of rechtspersoon die een rechtshandeling aangaat in het kader van zijn/haar zelfstandige professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Afsluiting van het contract

(1) Het voorwerp van het contract is de verkoop van producten  .

(2) Zodra u het betreffende product op onze website plaatst, doen wij u een bindend aanbod om via het online winkelwagensysteem een ​​contract af te sluiten onder de in de artikelbeschrijving vermelde voorwaarden.

(3) De koopovereenkomst vindt plaats via het online winkelwagensysteem als volgt:
De voor aankoop bestemde producten worden verplaatst naar het "winkelwagentje". U kunt het winkelwagentje selecteren met behulp van de daarvoor bestemde knoppen op de navigatiebalk en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het openen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden, krijgt u ten slotte weer de bestelgegevens als besteloverzicht te zien.
Als u een direct betalingssysteem (bijv.  PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay ) als betalingsmethode gebruikt, wordt u naar de overzichtspagina van de bestellingen in onze onlineshop geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instant payment systeem.
Als u wordt doorgestuurd naar het relevante instant-betalingssysteem, kiest en/of voert u uw gegevens in zoals van toepassing. Ten slotte worden op de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem of, nadat u bent teruggeleid naar onze online shop, de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.
 
Voordat u de bestelling plaatst, heeft u nogmaals de mogelijkheid om alle informatie op de overzichtspagina van de bestelling te bekijken of te wijzigen (u kunt ook de "Terug"-knop in uw webbrowser gebruiken), of om de aankoop te annuleren.
Door de bestelling te verzenden via de bijbehorende knop ("bestelling met betalingsverplichting", "kopen" / "nu kopen", "bestelling met betalingsverplichting", "betaal" / "nu betalen" of soortgelijke aanduiding) verklaart u de wettelijke bindende aanvaarding van het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(4) U bent niet gebonden aan uw vragen met betrekking tot het maken van een aanbieding die aan ons zijn doorgegeven. Wij doen u een tekstueel en bindend aanbod (bijv. via e-mail), dat u binnen een termijn van 5 dagen kunt accepteren.

(5) De uitvoering van de bestelling en het verzenden van alle gegevens die nodig zijn voor het sluiten van het contract, vindt plaats via e-mail, op een gedeeltelijk geautomatiseerde manier. Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgegeven, het juiste is en dat de ontvangst van de respectieve e-mails gegarandeerd is. U moet er met name voor zorgen dat de betreffende e-mails niet worden geblokkeerd door een SPAM-filter.

§ 3 Individueel ontworpen producten

(1)  U verstrekt ons zonder onnodige vertraging na het sluiten van het contract via het online bestelsysteem of via e-mail de juiste informatie, tekst of gegevens die nodig zijn om de goederen aan te passen. Houd rekening met mogelijke specificaties die we kunnen uitgeven met betrekking tot bestandsindelingen. (2)
 
U bent verplicht ervoor te zorgen dat u geen gegevens overdraagt ​​waarvan de inhoud de rechten van externe partijen schendt (met name auteursrechten, naamrechten en handelsmerkrechten) of bestaande wetten overtreedt. U vrijwaart ons uitdrukkelijk van alle claims met betrekking tot deze kwestie die door externe partijen kunnen worden ingediend. Dit geldt ook voor de kosten die gepaard gaan met eventuele juridische vertegenwoordiging die in dit verband nodig kan zijn.
 
(3) We controleren de overgedragen gegevens niet op tekstuele juistheid. In dit opzicht aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten.


§ 4 Bijzondere afspraken met betrekking tot de aangeboden betaalmethoden

(1)
Betalingsmogelijkheden van Klarna
In samenwerking met  Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling vindt altijd plaats aan Klarna:
  • Op rekening: De betalingstermijn is 30 dagen vanaf de datum van verzending van de goederen/tickets of, in het geval van andere diensten, vanaf de datum waarop de dienst beschikbaar is. Voor de volledige voorwaarden van aankopen op rekening voor landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, klik hier: Duitsland .
  • Betaling in termijnen : Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop in vaste of flexibele maandelijkse termijnen betalen volgens de voorwaarden die worden aangegeven in het afrekengedeelte. De termijnen zijn aan het einde van elke maand verschuldigd nadat Klarna je een maandelijkse factuur heeft gestuurd. Voor meer informatie over gespreid betalen, inclusief de Algemene Voorwaarden en Standaard Europese Consumentenkredietinformatie voor landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, klik hier (alleen beschikbaar in de aangegeven landen): Duitsland .
  • Directe bankoverschrijving: beschikbaar in Duitsland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.
  • Automatische incasso : De automatische incasso vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. U wordt per e-mail geïnformeerd wanneer het geld van uw rekening wordt afgeschreven.
  • Creditcard (Visa/Mastercard) : Beschikbaar in Duitsland. De afschrijving gebeurt nadat de goederen of tickets zijn verzonden/zodra de dienst beschikbaar is of, in het geval van een abonnement, volgens de meegedeelde tijden.
Voor het gebruik van de betaalmethoden op rekening en/of gespreid en/of automatische incasso is een positieve kredietcontrole vereist. In dit verband zullen wij uw gegevens doorgeven aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles voordat wij de aankoop kunnen accepteren en de koopovereenkomst kunnen afgeven. Begrijp alsjeblieft dat we je alleen die betaalmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan ​​op basis van de resultaten van de kredietcontrole.
 
Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Klarna zal uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna .
Klik hier voor meer informatie over Klarna . De Klarna-app is hier te vinden .
 
§ 5 Retentierecht , eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het gaat om vorderingen die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Als u een zakenman bent, gelden ook de volgende voorwaarden:

a) Wij behouden het eigendom van de goederen totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de lopende zakelijke relatie volledig zijn betaald. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen niet eerder in eigendom worden gegeven of tot zekerheid worden overgedragen.

b) U kunt de goederen doorverkopen in het kader van een ordelijke transactie. In dit verband staat u hierbij alle claims ter grootte van het factuurbedrag die u toekomen als gevolg van de doorverkoopoperatie aan ons af, en wij accepteren de cessie. Bovendien bent u bevoegd om de betreffende vordering te incasseren. Voor zover u uw betalingsverplichtingen echter niet op ordelijke wijze nakomt, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren.

c) In een situatie van samenvoeging en samensmelting van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, verwerven wij mede-eigendom van de nieuw gevormde zaak. Dit mede-eigendom komt overeen met de verhouding die bestaat tussen de factuurwaarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud en de overige verwerkte zaken op het moment van verwerking.

d) Als u een dergelijk verzoek indient, zijn wij verplicht de ons verschuldigde zekerheden vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te zekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.


§ 6 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2)
Voor zover u vóór het indienen van de contractverklaring door ons op de hoogte bent gebracht en dit uitdrukkelijk en afzonderlijk is overeengekomen, zijn de claims wegens gebreken uitgesloten in het geval van gebruikte goederen als het gebrek pas duidelijk wordt na het verstrijken van een jaar na levering van de goederen. Als het gebrek binnen een jaar na levering van de goederen aan het licht komt, kunnen vorderingen wegens gebreken binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden ingediend. De bovenstaande beperking is niet van toepassing
- voor aan ons toerekenbare schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in het geval van andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben aangenomen.
 
(3) Als consument wordt u verzocht het product onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en uw klachten onmiddellijk schriftelijk aan ons en de transporteur kenbaar te maken. Zelfs als u niet aan dit verzoek voldoet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(4) Indien een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, wordt de afwijking alleen als overeengekomen beschouwd als u hiervan door ons op de hoogte bent gesteld vóór het indienen van de contractverklaring en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk is overeengekomen tussen de contractpartijen .

(5)
Voor zover u ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantiebepalingen het volgende:
a) Alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van de goederen, maar geen andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.
b) In geval van gebreken zullen wij, naar eigen goeddunken, garantie verlenen door herstel van het gebrek of nalevering. Als het verhelpen van gebreken niet lukt, kunt u naar eigen goeddunken een prijsverlaging eisen of het contract opzeggen. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij uit de aard van de goederen of het gebrek of andere omstandigheden anders blijkt. In het geval van herstel van gebreken zijn wij niet verplicht om de verhoogde kosten te dragen die voortvloeien uit het transport van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, tenzij dit transport in overeenstemming is met het beoogde gebruik van de goederen.
c) De garantieperiode bedraagt ​​één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn is niet van toepassing
- voor aan ons toerekenbare schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben aangenomen;
- in het geval van zaken die voor een gebouw zijn gebruikt in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt;
- in het geval van wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons kunt doen gelden in verband met rechten die voortvloeien uit gebreken.
 
§ 7 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing op klanten als dit niet leidt tot de herroeping van de bescherming die wordt gegarandeerd door de dwingende bepalingen van het recht van het land waar de respectieve klant gewoonlijk verblijft (voordeel-van-de-twijfel-principe ).

(2) Bent u geen consument, maar ondernemer, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk instellingsfonds, dan is onze vestigingsplaats zowel de bevoegde rechtbank als de plaats van nakoming voor alle diensten die voortvloeien uit de bedrijfsvoering relaties die met ons bestaan. Dezelfde voorwaarde is van toepassing op situaties waarin u niet bent verbonden aan een algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU, evenals situaties waarin de woonplaats of de gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment van aanvang van de procedure . Dit heeft geen invloed op de bevoegdheid om een ​​beroep te doen op de rechtbank verbonden aan een andere plaats van jurisdictie.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Artis GmbH
Weizkamp 4
51375 Leverkusen
Duitsland
Telefoon: +49(0)214-23078021
E-Mail: marussia@artis-diy.deAlternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ODR-platform), dat kan worden bekeken onder https://ec.europa.eu/odr .


2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen die verband houden met het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement "sluiten van het contract" in onze standaard zakelijke voorwaarden (deel I. ).

3. Contracttaal, met behoud van de tekst van het contract

3.1 Contracttaal is Engels.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet bij ons opgeslagen. Voordat de bestelling wordt verzonden, via het online - winkelwagensysteem kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat de bestelling door ons is ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte details met betrekking tot overeenkomsten voor verkoop op afstand en de standaard zakelijke voorwaarden via e-mail opnieuw naar u verzonden.

3.3 U ontvangt alle contractuele informatie in het kader van een bindend aanbod in schriftelijke vorm, bijvoorbeeld via e-mail, voor offerteaanvragen buiten het online winkelmandjesysteem, die kunnen worden afgedrukt of op een veilige manier elektronisch kunnen worden opgeslagen.

4. Gedragscodes

4.1 Wij zijn vrijwillig onderworpen aan de Käufersiegel-kwaliteitscriteria van Händlerbund Management AG, die kunnen worden ingezien op: https://www.haendlerbund.de/ de/downloads/kaeufersiegel kaeufersiegelzertifizierungskriterien.pdf  .

5. Belangrijkste kenmerken van het product of de dienst

De belangrijkste kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de betreffende offerte.

6. Prijzen en betalingsregelingen

6.1 De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen zijn totaalprijzen, evenals de verzendkosten. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle bijkomende belastingen.

6.2 Er zijn geen verzendkosten.

6.3 Als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen we onredelijke extra kosten in rekening brengen, zoals invoerrechten, belastingen of kosten voor geldovermakingen (overboekings- of wisselkosten die door de banken in rekening worden gebracht), die u moet dragen. 

6.4 U moet ook de kosten dragen die voortvloeien uit geldovermakingen in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling wordt geïnitieerd buiten de Europese Unie.

6.5 De ​​betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden  getoond door op de juiste knop op onze website te klikken of worden vermeld in de respectieve offerte.

6.6 Tenzij anders vermeld voor de respectieve betalingswijzen, worden de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7.Leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventueel bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden door op de daarvoor bestemde knop op onze website of in de betreffende offerte te klikken.

7.2 Als u een consument bent, is het volgende wettelijk geregeld: Het risico dat het verkochte artikel per ongeluk tijdens de verzending wordt vernietigd of aangetast, gaat pas op u over wanneer het betreffende artikel wordt afgeleverd, ongeacht of de verzending al dan niet verzekerd is. Deze voorwaarde is niet van toepassing als u zelfstandig een niet door ons aangewezen transportbedrijf of een persoon die anderszins is aangesteld om de verzending uit te voeren, heeft ingeschakeld.

Als u een zakenman bent, vinden de levering en verzending plaats op eigen risico.

8. Wettelijk garantierecht

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt beheerst door de "Garantie"-bepalingen in onze Algemene Handelsvoorwaarden (deel I). 

Deze SBT's en klantgegevens zijn gemaakt door de in IT-recht gespecialiseerde advocaten die voor de Händlerbund werken, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en aanvaardt aansprakelijkheid in geval van waarschuwingen. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de volgende website:  https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/ rechtssicherheit agb-service .

laatste update: 01.01.2022